เปลี่ยนภาษา

ไทย     อังกฤษ
       

Change language

Thai     English
Welcome

WELCOME TO THANAKRIT LAW OFFICE (THAILAND)

Welcome to the web www.THTNN.com THANAKRIT LAW OFFICE. Provide legal services at a reasonable price.

THANAKRIT LAW OFFICE. Our lawyers work independently Since 2532 over business operations legal. Trade and Investment Get Listed on business Patent, trademark, copyright / patent Food and Drug Administration (Ex. I), including patents, designs and inventions.

THANAKRIT LAW OFFICE. We listed all business Get Listed Companies Registered partnership / store (Get well established Move, company / department store).

THANAKRIT LAW OFFICE. Get a work permit Thai-Visa of a foreigner in Thailand. And other services if you have questions or would like to find someone to help resolve legal issues about your business. Call us at 081 927 2773, Mr.Thanakrit Kuaphattarakarn

THANAKRIT LAW OFFICE. Managed by lawyers Thanakrit Kuaphattarakarn the legal business office is small business. The experience in the registration and business license or permit on trade, investment and general business for more than 25 years and guaranteed to work. Guarantee you will not be disappointed How to work fast to keep the business running efficiently.Contactwww.THTNN.com | FB : THTNN | Hotline. 081-927-2773
  THTNN        _THTNN         thtnn_lawyers        ธนกฤตและเพื่อน        ธนกฤตและเพื่อน  


  Website. www.THTNN.com             Tel. 081-927-2773             Website. www.KITTILAW.com
What`s inside
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
TRADE MARK
การจดทะเบียนสิทธิบัตร
PATENT
การทำอนุสิทธิบัตร
PETTY PATENT
การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
COPYRIGHT
ความลับทางการค้า
TRADE SECRET
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
GEOGRAPHICAL INDICATIONS
การขอใบอนุณาติทำงาน
คนต้างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ
WORK PERMIT
การขอวีซ่า
VISA
การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน
COMPANY LIMITED REGISTRATION
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
VALUE ADDED TAX
รับเป็นนายหน้าซื้อ - ขาย ที่ดิน
LAND AND HOUSE BROKER
รับร่างนิติกรรมสัญญา
LEGISLATE CONTRACT
การขอรับใบอนุญาติอาหารและยา
FOOD AND DRUG LICENSE
การผลิต ผลิตภัณฑ์ซีดี
CD PRODUCTS
แผนผังภูมิของวงจรรวม
LAYOUT-DESIGN OF INTEGRATED CIRCUIT
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
TRADITIONAL KNOWLEDGE
TRADEMARK

Trademark

means a mark, a symbol, or label used for a product or service as the following. Protection for a trademark is provided under the Trademark Act (No.2) B.E. 2543 (2000). The trademark law provides protection for 4 categories of trademarks as follows:

Trademark is a mark that is used in conjunction with goods to present that the goods is different from other goods that use other trademarks, such as BREEZE (detergent), Ma-Ma (instant noodle), and Red Bull.

Service Mark is a mark that is used in conjunction with service to present that the service is different from other services provided under other marks, such as service marks of an airline, a bank, and a hotel.

Certification Mark is a mark that the owner of a product or service uses in conjunction with the product or the service to ensure quality of the product or the service, such as Shell-Chuan-Chim (gourmet mark), Mae Choy Nang Ram (gourmet mark), and Halal Food (Muslim food).

Collective Mark is a trade mark or service mark used by a company or other associates ventures or members of an association or other organizations of public and private entities, such as the Siam Cement Group Co. Ltd.

 
We are representative for registration of trademark copyright patent/invention/product design
เราเป็นตัวแทนรับจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร/การประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องหมายการค้าTRADE MARK
ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่เราเป็นตัวแทนรับจดทะเบียนที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วดังต่อไปดังนี้
For example, the Trademark that we represent are listed that have been registered as follows:
สินค้าผ้าสักหลาด
Friezes product
สินค้ารถหัดเดิน
Walk training car
สินค้าเสื้อผ้า
Clothes product
สินค้าเครื่องดับเพลิง
Extinguishing product
สินค้าเครื่องปั่นน้ำผลไม้
Juice blenders product
สินค้าเหล้าไวน์
Liquors & Wines product
สินค้าล้อรถจักรยานยนต์
Motorcycle wheels product
สินค้ากาแฟ, ขนมหวาน
Coffees & Desserts product
สินค้ายารักษาโรค
Medicines product
สินค้าเครื่องดื่ม
ผสมรังนกสำเร็จรูป
Bird's Nest mixing drink product
เครื่องหมายบริการSERVICE MARK
ตัวอย่างเครื่องหมายบริการที่เราเป็นตัวแทนรับจดทะเบียนที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วดังต่อไปนี้
For example, the Servicemark that we represent are listed that have been registered as follows:
บริการเกสท์เฮ้าส์
Guesthouse services
บริการการจัดการธุรกิจ
Business management services
บริการด้านกฎหมาย
Legal Services
บริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Drink services
บริการที่พักและโรงแรม
Accommodation and Hotels services
ซื้อ-ขาย ที่ดิน, บ้าน ,รถยนต์ และ อื่นๆBUY-SELL HOMES, CARS AND OTHERS
ซื้อขายที่ดิน
ซื้อขายรถยนต์
อื่นๆ