อัตราค่าบริการการจดทะเบียนธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการลงทุนต่างๆ และค่าบริการด้านอื่นๆ

การจดทะเบียน ค่าบริการ (บาท) ค่าธรรมเนียม (ประมาณ)
ค่าธรรมเนียมรัฐบาลสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท - 7,000 / ทุน 1 ล้าน
1. ค่าดำเนินงานจดทะเบียนบริษัท ตั้งแต่ต้นจนจบ ทุนจดทะเบียน 6,000 ตามใบเสร็จรัฐบาล
2. สำนักงานผู้แทน / ธุรกิจคนต่างด้าว 40,000 ตามใบเสร็จรัฐบาล
3. การขอเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม และ บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 2,000 - 4,000 -
4. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท เช่น เปลี่ยนที่อยู่ เพิ่มทุน และอื่นๆ 3,500 - 5,000 ตามใบเสร็จรัฐบาล
5. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ( 1 คำขอ ) 7,000 ขึ้นอยู่กับรายการสินค้า
6. จดทะเบียนสิทธิบัตร ( 1 คำขอ ) 30,000 ตามใบเสร็จรัฐบาล
7. จดแจ้งลิขสิทธิ์ ( 1 คำขอ ) 7,000 -
8. ขอใบอนุญาตอาหารและยา ( อ.ย ) 20,000 - ขึ้นไปตามความยากง่าย ตามใบเสร็จรัฐบาล
9. การร่างนิติกรรมสัญญา 5,000 – ขึ้นไปตามความยากง่าย -

นโยบายการทำงานของเรา ต้องรวดเร็ว ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ราคาสมเหตุผล และมาตรฐานของเรา ควบคู่กับบริการ อย่างเที่ยงตรง ถ้ามีปัญหาหรือข้อซักถามประการใด กรุณาติดต่อเราทันที


ให้บริการขอทำใบอนุญาตทำงาน วีซ่าธุรกิจ แต่งงาน ครอบครัว 1 ปี สำหรับคนต่างชาติในประเทศไทย

ใบอนุญาตทำงาน ค่าบริการ (บาท) ค่าธรรมเนียม (ประมาณ)
1. ใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ธุรกิจ – NON-B) 6,000/ปี 3,100/ปี
2. ใบอนุญาตทำงาน BOI ฉบับใหม่ 1 ปี ขออนุมัติตำแหน่งและบรรจุตำแหน่ง (one stop) 10,000/ปี 3,100/ปี
3. ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (ธุรกิจ ) และ รายงานผลประกอบการธุรกิจประจำปี 1 ปี 5,000/ปี 3,100/ปี
4. ต่อใบอนุญาตทำงาน สำนักงานผู้แทน 1 ปี ( ขออนุญาต ประกอบธุรกิจต่างด้าว ) 10,000/ปี 3,100/ปี
5. ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน BOI และ รายงานผลประกอบการธุรกิจประจำปี 1 ปี 10,000/ปี 3,100/ปี
6. ต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามวีซ่า (ธุรกิจ – NON-B) อายุใบอนุญาต ไม่เกิน 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน 5,000 850, 1,600, 3,100/ปี
7. เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มที่อยู่ ตำแหน่ง ลักษณะงาน ท้องที่ทำงาน 4,000 ขึ้นอยู่กับประเภท
8. แจ้งออกจากการทำงาน และคืนใบอนุญาตทำงาน 2,000 -
  1. กรณีบริษัทหรือสถานประกอบการว่าจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงาน ต้องมีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ( สองล้านบาท ) ต่อคนต่างชาติ 1 ท่าน
  2. กรณีบริษัทว่าจ้างคนต่างชาติเข้าทำงาน ต้องมีพนักงานคนไทยอย่างน้อย 4 ท่าน (คนละเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเงินเดือนขั้นต่ำของทางราชการกำหนด )ไม่รวมผู้บริหารคนไทย ต่อคนต่างชาติ 1 ท่าน
  3. อัตราเงินเดือนของคนต่างชาติ ( ค่าจ้าง ) กำหนดตามสัญชาติของคนต่างชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออตสเตียเลีย เงินเดือนค่าจ้างไม่ตำกว่า 60,000 บาท สัญชาติยุโรป 50,000 บาท ตามข้อกำหนดของทางราชการ

คนสัญชาติเอเซียและตะวันออกกลางอีกอัตราหนึ่งตามข้อกำหนดของทางราชการไทย


การต่อวีซ่า เพื่อขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เพื่อธุรกิจและเหตุอื่น

การขอและต่อวีซ่า ค่าบริการ (บาท) ค่าธรรมเนียม (ประมาณ)
1. ขอวีซ่าต่อวีซ่า ( visa ) 1 ปี ( ลูกค้าต้องไปกับพนักงานของเรา) 7,000 1,900
2. ขอวีซ่าต่อวีซ่าแต่งงาน และอื่นๆ 5,000 1,900
3. ขอวีซ่าต่อวีซ่าอื่นๆ 7,000 1,900
4. ขอวีซ่าต่อวีซ่าผู้ติดตาม ( ภรรยา 6,000 บาท| บุตร 4,000 บาท) 10,000 1,900
5. ขอวีซ่าต่อวีซ่าสำนักงานผู้แทนธุรกิจต่างด้าว, BOI 10,000 1,900
6. ขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า non-o , non-B (ลูกค้าต้องไปกับพนักงาน) 8,000 2,000
7. ขอรายงานแจ้งอยู่ไม่เกิน 90 วัน 1,000 - 1,500 -
8. เปลี่ยนเล่ม เปลี่ยนแปลงอื่นๆ 2,000 -
9. ขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ( 1 ครั้ง ) 2,000 1,000
10. ขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ( 2 ครั้งขึ้นไป ) 2,000 3,800
11. เปลี่ยนแปลงอื่นๆ ( แล้วแต่กรณี) - -

* ค่าบริการของเราไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมลูกค้าเป็นคนจ่าย