1. อนุสิทธิบัตร คืออะไร

อนุสิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์

2. ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการประดิษฐ์ต่างก็มีขอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเทคนิคที่ไม่สูงมากนัก อาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะต้องมีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งที่มีมาก่อน หรือที่เรียกว่า มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น

ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์มาก เนื่องจากใช้ระบบจดทะเบียนแทนการใช้ระบบที่ต้องมีการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน

ผู้ประดิษฐ์คิดค้น สามารถที่จะเลือกว่า จะยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะขอความคุ้มครองทั้งสองพร้อมกันไม่ได้

3. การประดิษฐ์ คืออะไร

การประดิษฐ์ คือ การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์สิ่งของหรือเครื่องใช้ต่างๆ หรือเป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับกรรมวิธีกระบวนการ หรือวิธีการใหม่ๆ ในการผลิตการเก็บรักษาให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น

4. เงื่อนไขการขอรับอนุสิทธิบัตร

  • ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีการใช้หรือแพร่หลายก่อนก่อนวันยื่นขอ หรือยังไม่เคยมีการเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันที่ยื่นขอทั้งในหรือต่างประเทศ
  • สามารถประยุกษ์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้

5. อายุการให้ความคุ้มครอง

อนุสิทธิบัตรที่มีอายุ 6 ปี นับตั้งแต่ขอรับอนุสิทธิบัตรและต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 5 และปีที่ 6 และสามารถต่ออายุได้อีกสองครั้ง ครั้งละ 2 ปี (รวม 10 ปี)

ข้อสังเกต สิ่งประดิษฐ์ที่จะนำมาขอรับอนุสิทธิบัตร จะต้องไม่เคยเปิดเผยสาระสำคัญมาก่อนไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ

เว้นแต่ เป็นการแสดงผลงานในหน่วยงานราชการจัดซื้อหรือในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ แต่ต้องมายื่นขอรับอนุสิทธิบัตรภายใน 12 เดือน นับแต่วันเปิดแสดงงาน

มิฉะนั้น ท่านอาจไม่มีสิทธิขอรับอนุสิทธิบัตร