1. สิทธิบัตรคืออะไร

สิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์

2. การประดิษฐ์คืออะไร

การประดิษฐ์คืออะไร คือ ผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 2 ลักษณะ ดังนี้

  1. ผลิตภัณฑ์ (โครงสร้าง กลไก หรือส่วนที่ประกอบกันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งส่วนผสมทางเคมี)
  2. กรรมวีธี (วิธีในการผลิต การเก็บรักษา หรือการใช้ผลิตภัณฑ์

3. การออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร

การออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์ เช่น รูปร่าง ลวดลาย หรือสีของผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างการออกแบบ

ตัวอย่างการประดิษฐ์