จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัท ห้างร้าน มีมูลค่าฐานภาษีเกิน 1,200,000 บาทต่อปีขึ้นไป ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ต้องภาษีขายหักภาษีซื้อในอัตราร้อยละ 7 มูลค่าฐานภาษี หมายถึง รายได้จากการขายสินค้าหรือใช้บริการ) ผู้ประกอบการมีรายรับถึงเกณฑ์ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน หรือผู้ประกอบการรายใดมีรายรับยังไม่ถึงเกณฑ์ มีความประสงค์ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ( ผู้ประกอบการต้องขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีรายรับถึงเกณฑ์ )

หลักฐานและเอกสารประกอบการจดทะเบียน

 1. ยื่นแบบ ภ.พ.01 หรือ ภ.ธ.01 จำนวน 5 ฉบับ ( ห้ามถ่ายเอกสาร )
 2. สำเนาประจำตัวผู้เสียภาษี
 3. หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ( ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ) พร้อมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและรายละเอียดวัตถุประสงค์
 4. ใบทะเบียนพาณิชย์ ( กรณีบุคคลธรรมดา )
 5. สำเนาบัตรประชาชน , ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อ
 6. สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของอาคาร พร้อมทะเบียนบ้านสถานประกอบการและหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของผู้ให้เช่าหรือให้ความยินยอม
 7. หนังสือมอบอำนาจ ( ติดอากร 10 บาท ) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 8. แผนผังที่ตั้งสถานประกอบการ 3 ฉบับ
 9. ภาพถ่ายสถานประกอบการซึ่งติดป้ายชื่อแล้ว ( ต้องมองเห็นเลขที่ตั้งสถานประกอบการด้วย )
 10. จดทะเบียนล่าช้า ต้องมีหนังสือชี้แจง งบดุล งบกำไรขาดทุน

รายรับถึงเกณฑ์

 • มีมูลค่าฐานภาษีเกิน 1,2000,000 บาทต่อปีขึ้นไป ต้องภาษีขายหักภาษีซื้อ ในอัตราร้อยละ 7 ( ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 237 พ.ศ.2534 ) ( มูล ค่าฐานภาษี หมายถึง รายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการ )

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ผู้ประกอบการมีรายรับถึงเกณฑ์ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน ตาม ม.85/1
 • ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรต้องมีตัวแทนรับผิดชอบในการจด ทะเบียน ( ตาม ม.85/2 )

การแจ้งเปลี่ยนแปลง ( ผู้ประกอบการต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง )

หลักฐานประกอบการแจ้งเปลี่ยนแปลง

 1. ยื่นแบบ ภ.พ.09 หรือ ภ.ธ.09 จำนวน 4 ฉบับ ( ห้ามถ่ายเอกสาร )
 2. สำเนาทะเบียน ( ภ.พ.20,21หรือ ภ.ธ.20 )
 3. สำเนา ภ.พ.01 หรือ ภ.ธ.01 แบบจดทะเบียนเดิม และภ.พ.09 , ภ.ธ.09 ( ถ้ามี )
 4. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ( ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ) กรณีเป็นนิติบุคคล
 5. สำเนาบัตรประชาชน , ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 6. หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว - สกุล ( กรณีขอเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล )
 7. หนังสือสัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการ พร้อมทะเบียนบ้านของอาคารแห่งใหม่ และ หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารของผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ความยินยอม
 8. หนังสือมอบอำนาจ ( ติดอากร 10 บาท ) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ )
 9. แผนผังที่ตั้งสถานประกอบการ 3 ฉบับ

การแจ้งขอเพิ่ม,ลดสาขา ( ผู้ประกอบการต้องแจ้งก่อนวันเปิดไม่น้อยกว่า 15 วัน )

หลักฐานประกอบการขอเพิ่มสาขา

 1. ยื่นแบบ ภ.พ.09 หรือ ภ.ธ.09 จำนวน 4 ฉบับ ( ห้ามถ่ายเอกสาร )
 2. สำเนา ภ.พ.01,ภ.ธ.01 ( ภ.พ.09,ภ.ธ.09 ) และใบทะเบียน ภ.พ.20,21 หรือ ภ.ธ.20 ของสำนักงานใหญ่
 3. สำเนาบัตรประชาชน , ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ฤ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน )
 5. สัญญาเช่า หรือหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของสาขาที่เพิ่ม หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารของผู้ให้เช่าหรือให้ความยินยอม
 6. หนังสือมอบอำนาจ ( ติดอากร 10 บาท ) , พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 7. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ

กรณีขอลดสาขา ( ต้องแจ้งภายใน 15 วันนับแต่วันลดสาขา )

ต้องมีหลักฐานเพิ่ม

 1. นำใบทะเบียน (ภ.พ.20,21 หรือ ภ.ธ.20 ) ของสาขาที่ลด มาคืน
 2. สำเนาใบเสร็จและแบบแสดงรายการ ( ภ.พ.30,31 หรือ ภ.ธ.40 ) 2 ปีสุดท้ายจนถึงวันลดสาขา

การแจ้งย้ายเข้า - ออก ( ผู้ประกอบการต้องแจ้งย้ายก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน )

หลักฐานประกอบการแจ้งย้าย

 1. ยื่นแบบ ภ.พ.09 หรือ ภ.ธ.09 จำนวน 4 ฉบับ ( ห้ามถ่ายเอกสาร )
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน ( ภ.พ.20,ภ.พ.21 หรือ ภ.ธ.20 ) ฉบับจริงคืนพร้อมเอกสารย้ายเข้า
 3. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ( ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ) ย้ายเข้าต้องใช้หนังสือบริคณห์สนธิ และ ข้อบังคับ
 5. สำเนาแบบ ภ.พ.01 , ภ.ธ.01 และ ภ.พ.09 , ภ.ธ.09
 6. สัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของอาคารแห่งใหม่ และ หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารของผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ความยินยอม
 7. ถ้าแจ้งย้ายต่าง สพท. หรือต่างจังหวัดจะต้องนำใบเสร็จการชำระภาษี ( ภ.พ.30,31 หรือ ภ.ธ.40 ) พร้อมสำเนาแบบย้อน 2 ปี จนถึงปัจจุบันมาแสดง
 8. หนังสือมอบอำนาจ ( ติดอากร 10 บาท ) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 9. แผนผังที่ตั้งสถานประกอบการ 3 ฉบับ
 10. ภาพถ่ายสถานประกอบการซึ่งติดป้ายชื่อแล้ว กรณีย้ายเข้า

หมายเหตุ ต้องนำหลักฐานตัวจริงมาแสดงด้วย, สำเนาต้องเซ็นรับรองประทับตราบริษัททุกฉบับ

การแจ้งเลิก ภาษีมูลค่า, ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ผู้ประกอบการต้องแจ้งเลิกภายใน 15 วัน นับแต่วันเลิก)

หลักฐานประกอบการแจ้งเลิก

 1. ยื่นแบบ ภ.พ.09 หรือ ภ.ธ.09 จำนวน 4 ฉบับ ( ห้ามถ่ายเอกสาร )
 2. ใบทะเบียน ( ภ.พ.20,21 หรือ ภ.ธ.20 ) ฉบับจริงมาคืน
 3. สำเนา ภ.พ.01, ภ.ธ.01, ภ.ธ.09 ( ถ้ามี )
 4. สำเนาใบเสร็จและแบบแสดงรายการ ( ภ.พ.30,31 หรือ ภ.ธ.40 )
 5. สำเนาใบเสร็จและแบบแสดงรายการ ( ภงด.94, 90 หรือ ภงด.50,51)
 6. รายงานมูลค่าฐานภาษี, บัญชีคุมสินค้า, บัญชีคุมวัตถุดิบ, รายงานสินค้าคงเหลือ ณ วันเลิก
 7. รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, ใบกำกับภาษีซื้อ, ใบกำกับภาษีขาย
 8. หนังสือรับรองการเลิกนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ( ต้องแจ้งกระทรวงพาณิชย์ก่อน )
 9. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 10. สำเนาทะเบียนสมรส ( กรณีบุคคลธรรมดา )
 11. หนังสือมอบอำนาจ ( ติดอากร 10 บาท ) พร้อมสำเนาบัตรผู้มอบอำนาจ

* เอกสารข้อ 4,5,6 และ 7 ใช้เอกสารย้อน 2 ปีสุดท้าย จนถึงวันแจ้งเลิก