การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
TRADE MARK
การจดทะเบียนสิทธิบัตร
PATENT
การทำอนุสิทธิบัตร
PETTY PATENT
การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
COPYRIGHT
ความลับทางการค้า
TRADE SECRET
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
GEOGRAPHICAL INDICATIONS
การขอใบอนุณาติทำงาน
คนต้างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ
WORK PERMIT
การขอวีซ่า
VISA
การจดทะเบียนบริษัทและห้างหุ้นส่วน
COMPANY LIMITED REGISTRATION
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
VALUE ADDED TAX
รับเป็นนายหน้าซื้อ - ขาย ที่ดิน
LAND AND HOUSE BROKER
รับร่างนิติกรรมสัญญา
LEGISLATE CONTRACT
การขอรับใบอนุญาติอาหารและยา
FOOD AND DRUG LICENSE
การผลิต ผลิตภัณฑ์ซีดี
CD PRODUCTS
แผนผังภูมิของวงจรรวม
LAYOUT-DESIGN OF INTEGRATED CIRCUIT
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
TRADITIONAL KNOWLEDGE